insurance company


Motoryzacja

Jesteś dostawcą w motoryzacji? Podlegasz audytom wyrobu, podlegasz PPAP?
Szkolimy i konsultujemy w zakresie:

ISO/TS 16949:
- MSA,
- GAGE R&R,
- PPAP
- SPC
- FMEA,
- APQP,
- VDA

Ale nie tylko:

Przeszkolimy Twoją załogę i Personel odpowiedzialny za jakość w zakresie metod, technik i narzędzi zarządzania jakością , między innymi:
 • FMEA – Failure Mode and Effects Analysis
 • Bechmarking
 • Burza mózgów - Brainstorming
 • Niewerbalna Burza mózgów - Brainwriting
 • Cykl Doskonalenia Procesu Define – Measure – Analyze – Improve - Control DMAIC
 • Ćwiczenia EBBS – Dostrzegania barier i korzyści Exercise of Benefits and Barriers
 • Diagram Drzewa - Tree Diagram
 • Diagram pokrewieństwa - Affinity Diagram
 • Diagram zależności - relacji -Interrelationship Diagram
 • Diagram przyczynowo skutkowy Ishikawy - Fishbone Diagram
 • Diagram SIPOC ( Supplier, Input, Process, Output, Customer ) – dostawca, wejście , proces, wyjście, klient
 • Diagram strzałkowy – Arrow Diagram
 • Głosowanie wielokrotne - Multivoting
 • Hoshin Kanri
 • Kształtowanie misji - Mision statement wordsmithing
 • ABCD Suzuki
 • Metoda SMART
 • Ograniczenie listy – List Reduction
 • Projektowanie Eksperymentu – DoE – Design of Experiments
 • BPR- Business Process Reengineering – Reorganizacja procesów biznesowych
 • QFD – Quality Function Deployment – rozwinięcie Funkcji Jakości
 • Scenariusz Rysunkowy - Storyboard
 • Wykres Gantta, Schemat działania – Activity Chart
 • Struktura Efektywne – Osiągalne – Effective-Achievable matrix
 • Technika Grupy Nominalnej – NGT – Nominal Group Technique
 • Teoria ograniczeń – TOC – Theory of Constrains
 • Model DMADV ( Define-Measure-Analyse-Design-Verify)
 • Mapowanie Strumienia wartości – VSM – Value
 • Annaliza Systemów Pomiarowych – MSA – Measurement System Analysis – Gage R&R
 • Checksheet – Arkusz Kontrolny
 • Ciągłość celów zespołowych - Continuum of Team Goals
 • Diagram możliwych wypadków - Contingency Diagram
 • Diagram Przepływu Pracy - Workflow Diagram, Flowchart
 • SPC Statistical Process Control - Statystyczne Sterowanie Procesem – Karty kontrolne dla cech ocenianych liczbowo
 • SPC Statistical Process Control - Statystyczne Sterowanie Procesem – Karty kontrolne dla cech ocenianych alternatywnie
 • Stratyfikacja – prezentacja danych w układzie warstwowym
 • Histogram
 • Wykres pudełkowy - Box Plot
 • Wykres postępu - Run Chart
 • Drążenie danych, Pozyskiwanie wiedzy, Wydobywanie danych, Ekstrakcja danych - Data Mining
 • Karta 8D – 8 Disciplines
 • Force-field analysis
 • Diagram WHY-WHY
 • 5 WHY
 • Diagram Pareto-Lorentza
 • Diagram macierzowy - Matrix Diagram
 • PMI- Plus, Minus and Interesting
 • Strategiczna Karta Wyników - Balanced Score Card BSC
 • Wykres normalnego prawdopodobieństwa - Normal Probability Plot
 • Karta Planowania Procesu - Wykres programowy procesu decyzji - Process Decision Programme Chart – PDPC
 • Zdolność Procesu – Wskaźnik Cp i Cpk
 • Pięciostopniowy proces poprawy jakości - 5PPJ
 • 5S
 • Servqual
 • Analiza parametrów krytycznych dla jakości - Critical to Quality Analysis
 • Analiza kosztów jakości - Cost-of-Quality Analysis
 • Diagram Relacji między zmiennymi - Scatter Diagram
 • Kaizen
 • Indeks Wydajnośći
 • Kanban
 • SMED
 • TPM
 • OEE
 • Poka-Yoke - Zabezpieczenia przed błędami
 • Zero błędów - Zero Defects
 • Matryca Plan-Rezultaty - Plan-Results Matrix
 • Matryca Szeregowania Priorytetów - Analytical Hierarchy Process – AHP
 • Is-Is Not Matrix – Macierz występuje- Nie występuje

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.